ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RM47.99 MYR
1 سال
RM49.99 MYR
1 سال
RM49.99 MYR
1 سال
.net
RM63.99 MYR
1 سال
RM59.99 MYR
1 سال
RM59.99 MYR
1 سال
.org
RM58.99 MYR
1 سال
RM59.99 MYR
1 سال
RM59.99 MYR
1 سال
.biz
RM75.99 MYR
1 سال
RM72.99 MYR
1 سال
RM72.99 MYR
1 سال
.blog
RM117.99 MYR
1 سال
RM157.99 MYR
1 سال
RM157.99 MYR
1 سال
.info
RM75.99 MYR
1 سال
RM72.99 MYR
1 سال
RM72.99 MYR
1 سال
.asia
RM94.99 MYR
1 سال
RM98.99 MYR
1 سال
RM98.99 MYR
1 سال
.my
RM95.00 MYR
1 سال
RM95.00 MYR
1 سال
RM95.00 MYR
1 سال
.com.my
RM79.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
.net.my
RM79.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
.org.my
RM79.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
RM70.00 MYR
1 سال
.edu.my
RM80.00 MYR
1 سال
RM80.00 MYR
1 سال
RM80.00 MYR
1 سال
.gov.my
RM80.00 MYR
1 سال
RM80.00 MYR
1 سال
RM80.00 MYR
1 سال
.name.my
RM14.99 MYR
1 سال
RM36.00 MYR
1 سال
RM36.00 MYR
1 سال
.sg
RM118.00 MYR
1 سال
RM139.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
.com.sg
RM118.00 MYR
1 سال
RM139.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
.net.sg
RM139.00 MYR
1 سال
RM139.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
.org.sg
RM139.00 MYR
1 سال
RM139.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
.edu.sg
RM139.00 MYR
1 سال
RM139.00 MYR
1 سال
RM169.00 MYR
1 سال
.name
RM57.00 MYR
1 سال
RM57.00 MYR
1 سال
RM62.00 MYR
1 سال
.us
RM51.00 MYR
1 سال
RM51.00 MYR
1 سال
RM55.00 MYR
1 سال
.vn
RM450.00 MYR
1 سال
RM450.00 MYR
1 سال
RM450.00 MYR
1 سال
.com.vn
RM390.00 MYR
1 سال
RM390.00 MYR
1 سال
RM390.00 MYR
1 سال
.ph
RM165.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
.com.ph
RM165.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
.jp
RM278.00 MYR
1 سال
N/A
RM301.00 MYR
1 سال
.hk
RM150.00 MYR
1 سال
RM150.00 MYR
1 سال
RM179.00 MYR
1 سال
.la
RM202.00 MYR
1 سال
RM202.00 MYR
1 سال
RM219.00 MYR
1 سال
.tel
RM57.00 MYR
1 سال
RM57.00 MYR
1 سال
RM62.00 MYR
1 سال
.mobi
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.bike
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.camera
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.xxx
RM371.00 MYR
1 سال
RM371.00 MYR
1 سال
RM402.00 MYR
1 سال
.clothing
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.equipment
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.estate
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.gallery
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.graphics
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.guru
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.holdings
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.lighting
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.photography
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.plumbing
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.singles
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.ventures
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.today
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.contractors
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.technology
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.construction
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.kitchen
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.land
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.directory
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.enterprises
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.tips
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.voyage
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.diamonds
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.shoes
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.careers
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.photos
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.recipes
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.limo
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.domains
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.cab
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.company
RM69.00 MYR
1 سال
RM69.00 MYR
1 سال
RM74.00 MYR
1 سال
.computer
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.systems
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.academy
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.management
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.center
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.support
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.solutions
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.builders
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.email
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.training
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.education
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.institute
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.repair
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.camp
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.glass
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.solar
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.coffee
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.international
RM76.00 MYR
1 سال
RM76.00 MYR
1 سال
RM82.00 MYR
1 سال
.house
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.florist
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.ceo
RM398.00 MYR
1 سال
RM398.00 MYR
1 سال
RM431.00 MYR
1 سال
.cheap
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.bargains
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.boutique
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.cool
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.rentals
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.events
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.partners
RM201.00 MYR
1 سال
RM201.00 MYR
1 سال
RM218.00 MYR
1 سال
.supplies
RM84.00 MYR
1 سال
RM84.00 MYR
1 سال
RM91.00 MYR
1 سال
.services
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.parts
RM121.00 MYR
1 سال
RM121.00 MYR
1 سال
RM132.00 MYR
1 سال
.expert
RM194.00 MYR
1 سال
RM194.00 MYR
1 سال
RM210.00 MYR
1 سال
.club
RM50.00 MYR
1 سال
RM50.00 MYR
1 سال
RM54.00 MYR
1 سال
.id
RM700.00 MYR
1 سال
RM700.00 MYR
1 سال
RM700.00 MYR
1 سال
.co.id
RM350.00 MYR
1 سال
RM350.00 MYR
1 سال
RM350.00 MYR
1 سال
.co
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.tv
RM148.00 MYR
1 سال
RM148.00 MYR
1 سال
RM160.00 MYR
1 سال
.online
RM2.99 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
RM180.00 MYR
1 سال
.store
RM37.20 MYR
1 سال
RM414.00 MYR
1 سال
RM414.00 MYR
1 سال
.site
RM21.20 MYR
1 سال
RM255.00 MYR
1 سال
RM255.00 MYR
1 سال
.website
RM21.20 MYR
1 سال
RM188.00 MYR
1 سال
RM188.00 MYR
1 سال
.space
RM21.20 MYR
1 سال
RM68.00 MYR
1 سال
RM68.00 MYR
1 سال
.tech
RM27.00 MYR
1 سال
RM376.00 MYR
1 سال
RM376.00 MYR
1 سال
.me
RM129.00 MYR
1 سال
RM155.00 MYR
1 سال
RM155.00 MYR
1 سال
.pro
RM61.00 MYR
1 سال
RM61.00 MYR
1 سال
RM66.00 MYR
1 سال
.news
RM95.00 MYR
1 سال
RM95.00 MYR
1 سال
RM103.00 MYR
1 سال
.cc
RM114.00 MYR
1 سال
RM114.00 MYR
1 سال
RM123.00 MYR
1 سال
.studio
RM95.00 MYR
1 سال
RM95.00 MYR
1 سال
RM103.00 MYR
1 سال
.app
RM107.90 MYR
1 سال
RM107.90 MYR
1 سال
RM107.90 MYR
1 سال
.dev
RM85.90 MYR
1 سال
RM85.90 MYR
1 سال
RM85.90 MYR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains